Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Autorijschool Berk

Artikel 1 - Algemeen

les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen, voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval,weers‐ en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’ngeval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 - Verplichtingen van de leerling

1. Leerlingen dienen zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; door de instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in achtgenomen, Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs, de volledige lesprijs te voldoen indien de afgesproken rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd.

2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de TTT benodigd zijn.

3. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

4. De leerling is verplicht te melden wanneer zijn/haar rijbevoegdheid bij rechtelijke uitspraak is ontzegd of wanneer zijn/haar rijbewijs is ingevorderd.

5. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.3 en 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

Artikel 3 - Betaling

tenzij uitdrukkelijk anders met de instructeur wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld, per rijles contant worden voldaan voor de aanvang van de les, wanneer een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, ontvangt u van de rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten, de lespakketten welke de leerling ontvangt na betaling van het pakket hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. Het recht op het praktijk-examen behorende bij het pakket vervalt na 12 maanden.

Artikel 4 - Vrijwaring

de rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken door derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen alsmede tijdens het praktijk-examen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, indien de leerling ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel de terzake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede de andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 5 - Praktijexamen

indien het praktijkexamen/TTT wegens weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon verschuldigd; de leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen /TTT verschuldigd.

Artikel 6 - Geschillen

Op de lesovereenkomst tussen rijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing.